Biomasa

Biomasa to cała obecna na Ziemi materia organiczna, a więc wszelkiego rodzaju substancje pochodzenia roślinnego i zwierzęcego ulegające biodegradacji. Tradycyjnie przez biomasę rozumie się odpady oraz pozostałości pochodzące z gospodarstw domowych i przemysłu. Coraz częściej prowadzi się jednak uprawy tzw. roślin energetycznych, które odznaczają się dużym przyrostem rocznym, wysoką wartością opałową, znaczną odpornością na choroby i szkodniki, a także stosunkowo niewielkimi wymaganiami glebowymi.
Niezwykle istotny czynnik stanowi również możliwość mechanizacji prac agrotechnicznych na etapie zakładania plantacji, a także zbioru plonu. W skład biomasy wchodzą węglowodany, skrobia oraz lignina. Węglowodany wraz ze skrobią stanowią pokarm dla zwierząt i ludzi, są też surowcami do produkcji etanolu, który może być wykorzystany energetycznie. Reszta składników biomasy nie posiada właściwości odżywczych.
Lignina, celuloza oraz hemiceluloza jest natomiast bardzo dobrym surowcem energetycznym. Najwydajniejszym sposobem pozyskiwania energii z biomasy jest jej spalanie. Może się to odbywać na drodze spalenia bezpośredniego, jako biogaz lub biopaliwo. Uzyskane w tym procesie ciepło wykorzystuje się następnie do wytwarzania energii elektrycznej. Produktem ubocznym jego wytworzenia jest dwutlenek węgla (CO2). Nie jest to jednak dwutlenek węgla szkodliwy dla środowiska i nie powoduje efektu cieplarnianego. Wynika to z faktu, że pozostaje on w obiegu zamkniętym za sprawą procesu fotosyntezy.
W porównaniu z węglem kamiennym, biomasa posiada większą zawartość tlenu i wodoru, mniejszą węgla. Dla przykładu wartość opałowa słomy żółtej wynosi 14,3 MJ/kg, drewna opałowego 13 MJ/kg, natomiast węgla 29,3 MJ/kg. Wynika z tego, że jedna tona węgla kamiennego pod względem energetycznym równoważy się z dwiema tonami drewna lub słomy. Biomasa jest obecnie jednym z najtańszych źródeł energii odnawialnej, a jej produkcja może odbywać się samoczynnie, bądź być wspomagana przez odpowiednie zabiegi jak nawożenie czy walka ze szkodnikami. O przynależności biomasy do OZE świadczy fakt, że jest ona dostępna cyklicznie, w regularnych odstępach czasu. Jej powstawanie będzie przebiegać samoistnie, dopóki słońce będzie emitować energię słoneczną, a gleba spełniać niezbędne wymogi wegetacyjne.