Fundacja EKON

Kształtuje świadomość społeczeństwa w zakresie postępowania z odpadami

Misją Fundacji EKON jest kształtowanie świadomości społeczeństwa w zakresie właściwego postępowania z odpadami niebezpiecznymi pochodzącymi ze strumienia odpadów komunalnych.

O Naszej Fundacji

EKOODPOWIEDZIALNI
Misją Fundacji EKON jest kształtowanie świadomości społeczeństwa w zakresie właściwego postępowania z odpadami niebezpiecznymi pochodzącymi ze strumienia odpadów komunalnych. Poprzez popularyzację wiedzy z zakresu gospodarki odpadami zwiększamy świadomość społeczności lokalnej w zakresie segregowania odpadów niebezpiecznych, przyczyniamy się do budowy właściwych postaw w społeczeństwie oraz daleko idącej zmiany zachowań na proekologiczne.
Fundacja EKON przeprowadza akcje edukacyjne w szkołach na Śląsku, przygotowuje materiały edukacyjne, foldery ulotki, gry edukacyjne, festyny, poprzez które łączy zabawę z edukacją, kreując właściwą postawę ekologiczną wśród dzieci, dzięki której w przyszłości nie będą obojętne na to co dzieje się wokół nich, a swoją postawą, skłonią innych do pozytywnych działań na rzecz ochrony środowiska.
Państwa pomoc dla naszej Fundacji przyczyni się do powiększenia grupy ludzi Eko-świadomych. Dzięki Państwu, poprzez zmianę postawy społeczeństwa, zmienimy sposób myślenia w zakresie dbałości o czystość naszej planety oraz zachowamy czyste środowisko dla naszych dzieci…

Odpady niebezpieczne

W społeczeństwie istnieje duży problem z identyfikacją odpadów niebezpiecznych powstających w gospodarstwach domowych oraz ze zrozumieniem, jakim zagrożeniem dla zdrowia ludzi i środowiska jest nieprawidłowe postępowanie z tymi odpadami. W wyniku tej niewiedzy odpady niebezpieczne często wyrzucane są wraz z innymi odpadami komunalnymi i powodują w dalszej konsekwencji zanieczyszczenie innych odpadów, które mogłyby podlegać np. przetworzeniu – będących surowcami wtórnymi, a w konsekwencji zanieczyszczeniu środowiska. Odpady niebezpieczne ze względu na rodzaj, skład lub ilość mają groźne właściwości i potraktowane w niewłaściwy sposób mogą zagrażać zdrowiu ludzi i zwierząt oraz środowisku. Mogą też wykazywać właściwości palne i wybuchowe. Dlatego też konieczne jest odpowiednie nimi gospodarowanie. Żeby ten wymóg został spełniony, konieczne jest prowadzenie skutecznej, selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych.
Niestety w całej Polsce bardzo niekorzystnie wygląda kwestia selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych. Niezdatne do użycia wyroby, mogące zagrozić ludziom i środowisku, znajdujące się w naszych domach nagminnie mieszane są ze zwykłymi śmieciami. Wynika to z braku wiedzy o zagrożeniu bądź też z obawy przed trudnościami związanymi z pozbywaniem się odpadów tego typu. Mimo że właściwe postępowanie z odpadami niebezpiecznymi powinno być oczywistym priorytetem każdego człowieka (ze względu na prawdopodobieństwo wystąpienia realnych zagrożeń w przypadku zaniechań), problem ten jest wciąż powszechnie bagatelizowany.

water-selective-focus-soil-dirty-grey-mud

Takie odpady można oddawać albo do GPZON-ów – Gminnych Punktów...

dirty-water-turbulent

Każde opakowanie, w którym znajduje się substancja lub produkt o...

Odpadami niebezpiecznymi nazywamy odpady wykazujące co najmniej jedną spośród właściwości...

 

Dzikie wysypiska śmieci

Dzikie wysypiska negatywnie wpływają na środowisko, życie ludzi i zwierząt. W pobliżu dzikich wysypisk śmieci odnotowuje się podwyższone skupienie metali ciężkich, takich jak: rtęć, kadm, miedź, chrom czy ołów.

Czym różnią się dzikie wysypiska i składowiska odpadów?
Składowiska odpadów to obiekty budowlane o bardzo dużej powierzchni, pojemności i kilkudziesięcioletnim okresie eksploatacji. Są urządzone według restrykcyjnych norm prawnych. Muszą być szczelne i mieć minimalny wpływ na środowisko. Dzikie wysypiska to miejsca, w których odpady są składowane nielegalnie. Śmieci w takich miejscach nie są zabezpieczone i stanowią poważne zagrożenie dla ludzi i środowiska.

Likwidacją dzikich wysypisk odpadów zajmuje się gmina. Potwierdza to art....

Chusteczki higieniczne rozkładają się przez 3 miesiące, ogryzek jabłka około...

Zagrożenia jakie towarzyszą dzikim wysypiskom śmieci można podzielić na trzy...

Odnawialne źródła energii

Odnawialne źródła energii – źródła energii, których wykorzystywanie nie wiąże się z długotrwałym ich deficytem, ponieważ ich zasób odnawia się w krótkim czasie. Takimi źródłami są między innymi wiatr, promieniowanie słoneczne, opady, pływy morskie, fale morskie i geotermia. Przeciwieństwem ich są nieodnawialne źródła energii, czyli źródła, których zasoby odtwarzają się bardzo powoli bądź wcale: ropa naftowa, węgiel, gaz ziemny i uran.

Geotermia to energia cieplna wnętrza Ziemi, nagromadzona w skałach, wodach...

Energia wiatru to energia drzemiąca w ruchu powietrza, który wywołany...

Biomasa to cała obecna na Ziemi materia organiczna, a więc...

Energia słońca ściślej energia promieniowania słonecznego, jest najbogatszym źródłem energii,...

Niska emisja i smog

Niska emisja – emisja produktów spalania paliw stałych, ciekłych i gazowych do atmosfery ze źródeł emisji (emiterów) znajdujących się na wysokości nie większej niż 40 m. Wyróżnia się emisję komunikacyjną, emisję wynikającą z produkcji ciepła dla potrzeb centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej oraz emisję przemysłową. Do produktów spalania wpływających na występowanie niskiej emisji zaliczyć można gazy: dwutlenek węgla CO2, tlenek węgla CO, dwutlenek siarki SO2, tlenki azotu NOX, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, np. benzo(a)piren oraz dioksyny, a także metale ciężkie (ołów, arsen, nikiel, kadm) i pyły zawieszone PM10, PM2,5.

W miejscowościach o słabej wentylacji niska emisja jest główną przyczyną powstawania smogu, który zwiększa zachorowalność oraz śmiertelność związaną z chorobami układu krążenia i oddychania.

Występowanie niskiej emisji najczęściej jest utożsamiane ze smogiem. Nie jest to jednak tożsame pojęcie, ponieważ smog można określić jako zauważalne dla ludzkiego oka zjawisko będące potwierdzeniem występowania na danym obszarze niskiej emisji. Jego powstaniu towarzyszą określone warunki atmosferyczne, przede wszystkim brak występowania wiatru oraz duża wilgotność powietrza. Nie oznacza to, że jeżeli smog nie jest widoczny, niska emisja nie ma miejsca, niska emisja ma miejsce, a smog jest tylko potwierdzeniem jej występowania.

Wymiana pieca na bardziej wydajny i przyjazny dla środowiska. O...

Oblicza się, że rocznie ok. 45 000 osób w Polsce...

ogrzewanie domów słabej jakości paliwami (węglem i drewnem), palenie w...

 

Skontaktuj się z nami


Fundacja EKON
ul. Kobiórska 71c
32-210 Kobiór


+48 508 032 748


biuro@fundacja-ekon.pl