Co to jest odpad niebezpieczny i jak należy z nim postępować

Odpadami niebezpiecznymi nazywamy odpady wykazujące co najmniej jedną spośród właściwości niebezpiecznych:
Wybuchowe, utleniające, wysoce łatwopalne, łatwopalne, drażniące, szkodliwe, toksyczne, rakotwórcze, żrące, zakaźne, działające szkodliwie na rozrodczość, mutagenne, odpady, które w kontakcie z wodą, powietrzem lub kwasem uwalniają toksyczne lub bardzo toksyczne gazy, uczulające, ekotoksyczne, odpady, które po zakończeniu procesu unieszkodliwiania mogą w dowolny sposób wydzielić inną substancję, np. w formie odcieku, która ma którąkolwiek spośród cech wymienionych powyżej.