Kto jest odpowiedzialny za usunięcie dzikich wysypisk śmieci

Likwidacją dzikich wysypisk odpadów zajmuje się gmina. Potwierdza to art. 3 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 250) – dalej u.u.c.p.g., który stanowi, że gminy są odpowiedzialne za gospodarowanie odpadami komunalnymi znajdującymi się na jej terenie.

Pod pojęciem likwidacji dzikich wysypisk rozumie się czynności związane z usunięciem ze wskazanego miejsca odpadów komunalnych, gruzu i odpadów poremontowych, odpadów wielkogabarytowych, odpadów zielonych, odpadów stanowiących pozostałości po sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, odpadów stanowiących pozostałości po pojazdach samochodowych, opony i inne nieczystości oraz wywóz odpadów do zagospodarowania, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami.

Uzasadnienie:
Obowiązek likwidacji przez gminę nielegalnych składowisk odpadów, tj. miejsc nieprzeznaczonych do składowania odpadów wynika z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 446) – dalej u.s.g. Chodzi tu o nielegalne składowiska znajdujące się na terenie gminy, która włada danym terenem.

Inna jest sytuacja, gdy jakiś ustalony posiadacz odpadów zeskładuje odpady w miejscu nieprzeznaczonym do ich magazynowania.

W takim przypadku, wójt, burmistrz lub prezydent miasta nakazuje temu posiadaczowi, na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.) usunięcie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania. Gdy posiadacz odpadów nie jest znany, ale władającym gruntem jest podmiot inny niż gmina, wówczas odpowiedzialność za usunięcie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania ponosi władający powierzchnią tego gruntu.

Likwidacja dzikich wysypisk może zostać sfinansowana z opłat i kar środowiskowych, z opłaty jaką mieszkańcy uiszczają za gospodarowanie odpadami komunalnymi (art. 6r ust. 2b u.u.c.p.g.) albo z dofinansowania WFOŚiGW. Jeśli przez dłuższy czas gmina nie likwiduje wysypiska, mimo zawiadomienia jej przez mieszkańców, to mają oni prawo skorzystać z zapisów art. 101a u.s.g. i wezwać gminę do zaniechania naruszeń. Gdyby gmina nie zareagowała, mieszkańcy mogą złożyć skargę do sądu administracyjnego na bezczynność gminy. W konsekwencji sąd nakaże zaniechanie naruszeń, jakim jest uchylanie się od likwidacji wysypiska.

Polska wydaje ok 16 mln złotych rocznie na oczyszczanie lasów ze śmieci.

Nie wywoź śmieci do lasu !!